1. حسن تحصیلی , لیلی طباخیان , مرتضی فرامرزی راد , بررسی وضعیت تولید منسوجات و تأثیر واردات غیر رسمی بر آن , همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و بانکداری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳