1. مجتبی پوستین چی , حسن تحصیلی , مصطفی کریم زاده , تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکها , اقتصاد پولی، مالی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶
  2. صالح طاهری بازخانه , مصطفی کریم زاده , حسن تحصیلی , بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایران , اقتصادی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۷۷-۹۴
  3. حسن تحصیلی , بررسی اثر هاربرگر، لارسن و متذلر در اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL , تحقیقات مدل سازی اقتصادی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۴۷-۱۶۸
  4. حسن تحصیلی , عباس شاکری , عبدالرسول قاسمی , مصطفی سلیمی فر , اسفندیار جهانگرد , ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران , اقتصاد و توسعه منطقه ای , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۴۹